Úradné oznamy

Vážení občania,

v súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XVI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dohňany, ktoré sa uskutoční dňa

16. decembra (piatok) 2016 o 1800 hod . v Pamätnej izbe obce Dohňany

 

s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola uznesenípredchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o záväzných častiach „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Dohňany“,
 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre kultúrne domy na území obce Dohňany,
 6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská v obci Dohňany,
 7. Návrh rozpočtu obce Dohňany na roky 2017 - 2019,
 8. Zmena rozpočtu obce Dohňany č.3 na rok 2016,
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dohňany na I. polrok 2017,
 10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017,
 11. Pracovný poriadok obce Dohňany, 1
 12. Organizačná štruktúra obce Dohňany od 1.1.2017,
 13. Rôzne (žiadosti, kúpa, predaj, prenájom),
 14. 14. Záver.

....................................................

S pozdravom                                                                          Ing. Milan Panáček,

                                                                                                    starosta obce

Obec Dohňany oznamuje  - Zverejnenie začatia konania o povolení na odstránenie drevín rastúcich mimo les

Kompletné znenie TU!!!

Vážení občania a návštevníci webovej stránky www.dohnany.sk,

v posledných  dvoch týždňoch sa objavilo niekoľko hackerských útokov na internetové stránky www.dohnany.sk a zároveň aj domény dohnany.com a dohnany.eu., ktorých je naša obec vlastníkom. Obrátili sme sa na špecializované firmy o pomoc. Bohužiaľ s momentálne prevádzkovanou internetovou stránkou a jej redakčným systémom nevieme zaručiť plnú funkčnosť stránky. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v čo najkratšom čase vytvoriť novú stránku, v novom dizajne a aj bezpečnejšiu voči takýmto útokom. Ospravedlňujeme sa za prípadné výpadky v nasledujúcich týždňoch. Prípadné problémy môžete nahlásiť priamo na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Ďakujeme za pochopenie.

 

S pozdravom     Ing. Milan Panáček

Obecné zastupiteľstvo v Dohňanoch v zmysle §18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 2016/15/154 zo dňa 3.10.2016 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Dohňany na deň 21.novembra 2016.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke s názvom „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ do 4.11.2016 do 12.00 hod. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu: Obec Dohňany, Obecný úrad Dohňany 68, 02051 DOHŇANY.

KOPLETNÉ ZNENIE VÝZVY  TU!!!

Strana 1 z 9

Podujatia

Žiadne udalosti

Anketa

Páčia sa vám nové www stránky obce?

Áno - 60.9%
Nie - 39.1%

Počet hlasov: 23
Hlasovanie bolo ukončené o: august 31, 2013
Go to top