Vážení občania,

v súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XVI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dohňany, ktoré sa uskutoční dňa

16. decembra (piatok) 2016 o 1800 hod . v Pamätnej izbe obce Dohňany

 

s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola uznesenípredchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o záväzných častiach „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Dohňany“,
 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre kultúrne domy na území obce Dohňany,
 6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská v obci Dohňany,
 7. Návrh rozpočtu obce Dohňany na roky 2017 - 2019,
 8. Zmena rozpočtu obce Dohňany č.3 na rok 2016,
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dohňany na I. polrok 2017,
 10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017,
 11. Pracovný poriadok obce Dohňany, 1
 12. Organizačná štruktúra obce Dohňany od 1.1.2017,
 13. Rôzne (žiadosti, kúpa, predaj, prenájom),
 14. 14. Záver.

....................................................

S pozdravom                                                                          Ing. Milan Panáček,

                                                                                                    starosta obce

Podujatia

Žiadne udalosti

Anketa

Páčia sa vám nové www stránky obce?

Áno - 60.9%
Nie - 39.1%

Počet hlasov: 23
Hlasovanie bolo ukončené o: august 31, 2013
Go to top